Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op havotech.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer van HaVotech.

Website gebruiken

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Je kunt geen rechten aan de informatie op deze website ontlenen. Maar toch zal HaVotech zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van betrouwbare bronnen. HaVotech kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. HaVotech kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. HaVotech zal iedere aansprakelijkheid over de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk afwijzen.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer HaVotech links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat HaVotech de op of via deze websites aangeboden producten of diensten zal aanbevelen. HaVotech aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van externe websites waar wij naar toe verwijzen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door HaVotech niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op havotech.nl toetsen wij. Voor links van derden gelden de volgende criteria en onderstaand reglement:

Criteria

De website vertegenwoordigt een instantie, die – naar het oordeel van HaVotech – op een of ander manier bijdraagt of kan bijdragen aan de (wettelijke) doelstelling van HaVotech..

De inhoud op de website moet passen binnen het assortimentsbeleid van HaVotech en de inhoud op havotech.nl.

De landingspagina van de website (de pagina waarop je via de weblink terecht komt) is vrij toegankelijk (kent bijvoorbeeld geen toegangscodes, geen verplichte opgave van (persoons-)gegevens en is zonder kosten voor de bezoeker te benaderen.

De website bevat actuele informatie.

De website is technisch toegankelijk (opvraagbaar zonder foutmeldingen, surfen op de site levert geen problemen op) en overzichtelijk.

De website bevat geen onnodig beledigende en kwetsende elementen die gaan over:

 • groepen
 • individuele personen
 • discriminerende inhoud
 • racistische inhoud.

Reglement

HaVotech toetst elk verzoek tot het aanbrengen van een weblink op havotech.nl aan deze criteria en bepaalt de plaats.

HaVotech behoudt zich het recht voor om een verzoek tot het aanbrengen van een weblink op havotech.nl te weigeren. Hiervan zullen wij de betrokkene schriftelijk op de hoogte brengen, met verwijzing naar de criteria.

HaVotech heeft altijd de mogelijkheid een weblink van havotech.nl te verwijderen, of naar aanleiding van klachten van derden.

Informatie gebruiken

HaVotech behoudt zich alle intellectuele-eigendomsrechten en andere rechten voor over alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HaVotechg of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

HaVotech behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd te wijzigen zonder hiervan verdere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of door deze disclaimer zullen wij bij uitsluiting voorleggen aan de bevoegde rechter in Nederland.

Responsible disclosure

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als je een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij je deze zo snel mogelijk te melden, zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen.

Wij vragen je om:

 • Zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan ons door te geven.
 • Je bevindingen te e-mailen naar info@havotech.nl
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren, zodat we dit zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een beschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer informatie nodig zijn.
 • Contactgegevens achter te laten, zodat wij met jou in contact kunnen komen om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal een e-mailadres of telefoonnummer achter.
 • De informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen totdat dit is opgelost.
 • Verantwoordelijk om te gaan met de kennis van het beveiligingsprobleem door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk om het beveiligingsprobleem aan te tonen.
 • Je te realiseren dat eventuele informatie uit systemen van HaVotech vallen onder de geheimhoudingsplicht en dat verder bekendmaken van die informatie strafbaar is.

Vermijd in elk geval:

 • Het plaatsen van malware
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directorylijsten of screenshot).
 • Veranderingen aan te brengen in het systeem.
 • Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen.
 • Het gebruik van het zogeheten ‘bruteforcen’ om toegang tot systemen te verkrijgen.
 • Het gebruik van denial-of-service aanvallen of social engineering.
 • Je mag het volgende van ons verwachten:

Als jouw melding aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, verbinden wij geen juridische consequenties aan deze melding. Wij behandelen jouw melding strikt vertrouwelijk en delen geen persoonlijke gegevens met derden zonder jouw toestemming, maar niet als dit wettelijk of op grond van een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Wij reageren binnen 5 werkdagen op jouw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.

Je blijft op de hoogte van de voortgang. Wij gaan de beveiligingsproblemen binnen een redelijke termijn oplossen. In onderling overleg bepalen we de publicatie hierover.

Adres

HaVotech
Centaurusweg 75
5015 TC Tilburg
Industrieterrein Loven

Telefoon

(+31) 06-13114908

Start chat
Welkom bij HaVotech, ik sta je graag te woord.
Kan ik je ergens mee helpen?